Projekt

NAŠI CILJI:

Zmanjševanje  neenakosti v kakovosti oskrbe, zdravstvenih in socialnih storitev med   skupinami uporabnikov

Usposabljanje in povezovanje neformalnih oskrbovalcev z našim znanjem in izkušnjami

PROBLEM:

Ko se svojci nenadoma znajdejo v težki življenjski situaciji, povezani z nego starejše osebe na domu se najprej srečajo s problemom nepoučenosti in premalo znanja, da bi lahko kakovostno skrbeli za to osebo. Hkrati pomeni to dodatno obremenitev zanje. Poleg številnih dnevnih obveznosti prevzamejo še vlogo oskrbovalca, s čimer se sčasoma dodatno izčrpavajo. S tem je ogroženo njihovo zdravje, zdravje najbližjih ter kvaliteta oskrbe oskrbovanca.  Ti so v domačem okolju, tudi če so kronični bolniki, le redko deležnih zdravstvenih storitev, v primerjavi s stanovalci v domovih starejših občanov. Vsled podaljšane starosti, hkrati usmeritvi ljudi, da čim dalj časa ostanejo v domačem okolju, raste potreba po razvijanju storitev, prilagojenim njihovim zdravstvenim in psihosocialnim potrebam.

Potreba po razvijanju takšnih storitev narekuje, da moramo le-te razvijati v pravi smeri: v skrbstvenih poklicih izboljšati gerontološka in geriatrična znanja. V naravi dela domov starejših občanov je, da so zdravstvene in socialne storitve med seboj sistemsko neločljivo povezane, zato smo prav zaradi naših organizacijskih in strokovnih izkušenj najbolj primerni,da jih na inovativne načine prenašamo tudi v okolja domače oskrbe.

 

AKTIVNOSTI:

Priprava programa Nega s srcem na podlagi kurikuluma s katerim bomo usposobili strokovne delavce in sodelavce in nato še neformalne oskrbovalce za izvajanje oskrbe na domu

Pilotna izvedba izobraževanj za neformalne oskrbovalce

Vzpostavitev dveh terapevtskih skupin za neformalne oskrbovalce, ki negujejo starejše osebe na domu, z namenom preprečitve izgorelosti

Pilotna vzpostavitev in testiranje strokovne posvetovalnice, ki bo nudila strokovno pomoč neformalnim oskrbovalcem    (posvetovalnica in telefon)

Priprava načrta Vzpostavitve mobilne rehabilitacijske službe za starejše na domu, kitemelji na njihovih dejanskih potrebah izven domov za ostarele

Pilotna vzpostavitev mobilnega rehabilitacijskega tima in testiranje mobilne rehabilitacijske službe na domu ter pilotna vzpostavitev telerehabilitacije,kot novih inovativnih modelov

Promocija, informiranje in obveščanje, diseminacija rezultatov in učinkov projekta preko spletne strani, tiskovnih konferenc, dogodkov.

 

POUDARKI :

Projekt naslavlja izzive, ki izhajajo iz podaljšanega trajanja življenja prebivalcev

Nepripravljenost na upokojitev in življenje v starosti

Nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za starejše

Premajhna vključenost starejših v programe aktivnega staranja

Preveliko breme in premajhna usposobljenost  neformalnih oskrbovalcev starejših na domu

 

 

http://eeagrants.org/          http://eeagrants.si/              http://www.svrk.gov.si/


Smo ti všeč?x Zapri